top of page

ZASADY I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA -

ŚWIECE SOJOWE I RZEPAKOWE

Produkty nie zawierają substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska.

Wszystkie surowce i gotowy produkt pochodzą z bezpiecznych źródeł i posiadają karty charakterystyki. 

Świece są produktem dekoracyjnym i  nie nadają się do spożycia. 

Zasady bezpiecznego używania świec:

1. Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez nadzoru;

2. Trzymaj świecę z dala od łatwopalnych przedmiotów; 

3. Trzymaj świecę z dala od dzieci i zwierząt domowych;

4. Użyj żaroodpornego świecznika;

5. Używaj odpowiedniej miski, wypełnionej wodą (opcjonalnie);

6. Zawsze zachowuj odstęp minimum 15 cm pomiędzy płonącymi świecami;

7. Nie umieszczaj świec w przeciągu;

8. Nie umieszczaj świec blisko źródeł ciepła; 

9. Zawsze stawiaj świece pionowo;

10. Przed zapaleniem świecy skróć knot do długości 1 cm;

11. Gaś świece, odcinając dopływ tlenu. Nie zdmuchuj płomienia;

12. Oczyszczaj warstwę wosku z fragmentów zapałek i innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą się zapalić;

13. Nie ruszaj płonącej świecy;

14. Nigdy nie używaj płynu do gaszenia; 

15. Usuń opakowanie oraz wszelkie dodatkowe elementy (takie jak sznurki, etykiety) przed użyciem;

16. Skróć krawędź;

17. Stosuj wyłącznie w pojemnikach i kolbach grzewczych z odpowiednią wentylacją; 

18. Ta świeca upłynnia się. Użyj odpowiedniego pojemnika; 

19. Nie dotykaj. Wosk może być gorący;

20. Nie palić w urządzeniu do ogrzewania; 

21. Po użyciu przewietrz pomieszczenie;

22. Unikaj bezpośredniego wdychania dymu. 

Produkt nie spełnia kryteriów jako stwarzający zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) ani innych warunków podanych w art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH), a zatem nie ma obowiązku dostarczania odbiorcom Karty Charakterystyki. Dostawca zobligowany jest dostarczyć odbiorcy informacje określone w art. 32 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) zawarte w niniejszej Karcie. 

Producent: Zamydlone Anna Kardasiak

Adres: 85-636 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 24/58

Telefon: 535-691-338

E-mail: zamydlone@gmail.com

Dystrybutor: Zamydlone Magdalena Kardasiak

Adres: 85-636 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 24/58

Telefon: 535-691-338

E-mail: zamydlone@gmail.com

ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

1. Wdychanie:

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Przewietrzyć pomieszczenie. W przypadku braku szybkiej poprawy lub wątpliwości zasięgnąć porady lekarza. 

2. Kontakt ze skórą: 

Zimny produkt: Zanieczyszczoną skórę natychmiast umyć wodą z mydłem, a następnie spłukać wodą. 

Gorący produkt: Zanieczyszczoną skórę natychmiast spłukać chłodną wodą. W przypadku utrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 

3. Kontakt z oczami: 

Zimny produkt: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut trzymając powieki szeroko rozwarte. W przypadku podtrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 

Gorący produkt: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut trzymając powieki szeroko rozwarte. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. W przypadku podtrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza. 

4. Połknięcie: 

Wypłukać usta wodą. Podać do wypicia dużą ilość wody. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów lub wątpliwości zasięgnąć porady lekarza. 

5. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy i skutki narażenia

Wydychanie: wdychanie oparów może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Kontakt ze skórą: kontakt z gorącym produktem może powodować podrażnienie, oparzenia.

Kontakt z oczami: kontakt z gorącym produktem może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, opuchnięcie, oparzenia. 

Połknięcie: brak danych.

6. Wskazania do natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: 

W przypadki wystąpienia objawów lub wątpliwości zasięgnąć porady lekarskiej. Personelowi medycznemu udzielającemu pierwszej pomocy pokazać kartę, etykietę lub opakowanie. Decyzję o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. 

Wskazówki dla lekarza: leczenie objawowe.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TOWARU 

1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: piana, suche proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, rozproszone strumień wody, piasek, ziemia. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: strumień wody.

2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub  mieszaniną: 

Podczas pożary mogą wydzielać się niebezpieczne dymy i opary zawierające m.in. tlenki węgla i inne niezidentyfikowane produkty rozkładu. Nie wdychać wydzielających się oparów, mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. 

3. Informacje dla straży pożarnej: 

Zagrożone pojemniki chłodzić rozproszonym strumieniem wody i jeśli to możliwe i bezpieczne, usunąć z miejsca zagrożenia pożarem. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeni pożaru do kanalizacji i zbiorników wodnych. Powstałe ścieki i pozostałości po pożarze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby biorące udział w gaszeniu powinny być przeszkolone, wyposażone we właściwą odzież i sprzęt ochronny. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 

Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać oparów. Produkt może powodować śliskość powierzchni, zachować ostrożność. 

2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku niezamierzonego uwolnienia dużych ilości produktu do środowiska, poinformować odpowiednie władze. 

3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 

Zimny produkt zebrać i usuwać zgodnie z przepisami. Gorący produkt pozostawić do zestalenia, zeskrobać, zebrać i usuwać zgodnie z przepisami. Zanieczyszczoną powierzchnię umyć wodą z dodatkiem detergentu.

POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie należy pozostawiać palącej się świecy bez kontroli. Świece palić poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Należy zostawić przynajmniej 10 cm odstępu pomiędzy palącymi się świecami. Należy używać podstawki do świec. Nie należy palić świec w pobliżu materiałów łatwopalnych. Utrzymywać roztopioną powierzchnię czystą od zapałek i innych zabrudzeń dla uniknięcia zapalenia. 

2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niedogodności: 

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Przechowywać z dala od grzejników, źródeł ciepła i zapłonu. 

3. Szczególnie zastosowanie końcowe: 

Świeca zapachowa.  

KONTROLA NARAŻENIA

1. Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zalecane są wentylacja ogólna pomieszczenia. 

2. Ochrona oczu lub twarzy: 

Nie jest wymagana, jeśli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Ochrona skóry: 

Nie jest wymagana, jeśli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Ochrona dróg oddechowych: 

Nie jest wymagana, jeśli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Zagrożenie termiczne: 

Stosować okulary ochronne i rękawice ochronne odporne na wysokie temperatury, jeśli istnieje możliwość kontaktu z roztopionym produktem. 

6. Kontrola narażenia środowiska: 

Nie dopuszczać do rozprzestrzenienia się w środowisku i przedostania się do kanalizacji i cieków wodnych, 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

a)  Stan skupienia                                       : ciało stałe, po podgrzaniu ciecz

b) Kolor                                                            : Kolor użytych barników

c) Zapach                                                        : Charakterystyczny dla danej kompozycji zapachowej

d) Temperatura topnienia

/krzepnięcia                                                  : Brak danych 

e) Temperatura wrzenia lub

początkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia                  : Brak danych 

f) Palność materiałów                               : Brak danych 

g) Dolna i górna granica                            : Brak danych  

wybuchowości 

h) Temperatura zaplonu                           : Brak danych 

i) Temperatura samozapłonu                 : Brak danych

j) Temperatura rozkładu                           : Nie dotyczy

k) pH                                                                    : Nie dotyczy

l) Lepkość kinematyczna                         : Brak danych 

m) Rozpuszczalność                                   : Nierozpuszczalny w wodzie

n) Współczynnik podziału                        : Brak danych 

n-oktanol/woda

o) Prężność pary                                         : Brak danych 

p) Gęstość lub gęstość względna       : Brak danych 

q) Względna gęstość pary                      : Brak danych 

r) Charakterystyka cząsteczek            : Nie dotyczy

2. Inne informacje: 

Nie są znane. 

STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

1. Reaktywność:

Produkt nie jest reaktywny.

2. Stabilność chemiczna: 

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywalnej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nim. 

3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: 

Nie są znane. 

4. Warunki, których należy unikać: 

Unikać podwyższonej temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła i zapłonu. 

5. Materiały niezgodne: 

Nie są znane. 

6.  Niebezpieczne produkty rozkładu: 

Nie są znane.

INFORMACJE EKOLOGICZNE

1. Toksyczność: 

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt nie jest toksyczny. 

2. Trwałość i zdolność do rozkładu: 

Brak danych. 

3. Zdolność do bioakumulacji: 

Brak danych. 

4. Mobilność w glebie: 

W temperaturze otoczenia zastyga - brak zdolności do przemieszczania się w glebie. 

 5. Wynik oceny właściwości PBT i vPvB:

Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Oznacza to, że mieszanina nie klasyfikuje się do stanowiących zagrożenie, toksycznych, mutogennych lub rakotwórczych. 

6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: 

Brak danych. 

7. Inne szkodliwe skutki działania: 

Nie są znane. 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

1. Metody unieszkodliwiania odpadów: 

Produkt: Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Nie usuwać do kanalizacji. Produkt odpadowy podlega unieszkodliwieniu i/lub odzyskowi przez posiadacza odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. 

Opakowanie: Opróżnić, wyczyścić i jeśli to możliwe ponownie wykorzystać. Opakowanie uszkodzone, stanowiące odpad opakowaniowy podlega unieszkodliwieniu i/lub odzyskowi przez posiadacza odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zanieczyszczone opakowanie traktować jako produkt odpadowy. 

Odpady klasyfikuje się według źródła ich powstania, skąd kod odpadów może zmieniać się w zależności od sposobu i miejsca powstania odpadu. Szczegółowy kod odpadu należy przypisać biorąc pod uwagę miejsce i sposób powstawania odpadu. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.) 

Wstawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (Dz.U. 2013 nr ) poz. 888 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10). 

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

1. Numer UN lub numer identyfikacyjny           Nie dotyczy

2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN              Nie dotyczy

3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie              Nie dotyczy

4. Grupa pakowania                                                   Nie dotyczy

5. Zagrożenie dla środowiska                               Nie dotyczy

6. Szczególne środki ostrożności 

dla użytkowników                                                       Nie dotyczy

7. Transport morski luzem zgodnie

z instrumentami IMO                                                 Nie dotyczy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

 

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikalió (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz L 136 z 29.5.2007 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 28 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i oznakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, Dz.U. 2019 poz. 1995)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzanych badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2067, Dz.U. 2020 poz. 2131)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 961)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 154)

Załącznik XIV REACH (zezwolenia), lista kandydacka: nie dotyczy

Załącznik XVII REACH (ograniczenia): nie dotyczy 

2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Oceny bezpieczeństwa chemicznego nie została przeprowadzona - nie jest wymagana.

INNE INFORMACJE

1. Metoda klasyfikacji: 

Metoda obliczeniowa na postawie składu.

2. Zmiany wprowadzone poprzez kalkulację: 

Nie dotyczy. 

3. Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS Najwyższe dopuszczalne stężenie

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

NDSCh Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 

vPvB (Substancja) Bardzo trwała, wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków

SNEL Poziom niepowodujący zmian 

4. Literatura i źródła danych:

Karty charakterystyki składników mieszaniny. Informacje otrzymane od producenta. 

5. Zalecenia dotyczace szkoleń pracowników: 

Zapoznać pracowników z procedurami dotyczącymi postępowania z chemikaliami.

6. Scenariusze narażenia: Nie dotyczy.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako ponoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. 

bottom of page